دور پایانی مسابقات قهرمانی کشوربانوان برگزار شد

جمعه, ۳۱ شهریور ۱۳۹۶

 

 

 

 

 

دور پایانی مسابقات قهرمانی کشوربانوان بصورت جشنواره در سه رده امید ،مینی و نوجوانان
به میزبانی اصفهان برگزار گردید .

 نتایج رده بندی و فینال مسابقات رده امید

 

فارس ۴۵

آذربایجان شرقی ۳۴

تهران ۶۲
اصفهان ۴۳

اصفهان ۴۹
آذربایجان شرقی ۳۰

تهران ۶۳
فارس ۳۳

تیم تهران : مقام اول
تیم فارس : مقام دوم
تیم اصفهان : مقام سوم

تیم آذربایجان شرقی : مقام چهارم

 

نتایج بازیهای رده مینی

 

تهران ۶۴-فارس۵۰

اصفهان ۵۹-کرمان ۴۱

فارس ۵۸-کرمان ۵۶
تهران۷۶-اصفهان ۵۹

مقام اول:تهران
مقام دوم :اصفهان

مقام سوم :فارس

 

نتايج مرحله ي نيمه نهايي در رده ي نوجوانان

 

تهران ٧٠ - گيلان ٤٨
فارس ٥٥ - اصفهان ٦٦

نتايج رده بندي و فينال

گيلان ٤٤ - فارس ٦٣
اصفهان ٦٨ - تهران ٦٩

مقام اول : تهران
مقام دوم : اصفهان
مقام سوم: فارس