رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


لیگ برتر 96-95
 لیست بازیکنان - شهرداری تبریز [ش تبریز]

تصویر تیم [شهرداری تبریز]