رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


لیگ دسته یک 96-95
 لیست بازیکنان - صنعت مس کرمان [مس کرمان]

تصویر تیم [صنعت مس کرمان]