آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد

برنامه مرحله سوم لیگ دسته دوم

fsdfsafsfs

میزبانی برای تهران و بندر لنگه 

                                                                                                                         برنامه مرحله سوم مسابقات بسکتبال دسته دو باشگاههای کشور-سال 1395

گروه الف :

تیم ها : 1- شکلی-2-امید-3-مانیزان کرمانشاه-4-سایرس تهران

میزبان : تهران (شکلی-امیدسایرس تهران)

ورود : بعدازظهر روز شنبه 95.11.30                                    خروج : بعدازظهر روز سه شنبه 95.12.3

روز و تاریخ

ساعت مسابقه

تیم "روشن"

تیم "تیره"

محل مسابقه

یکشنبه 95.12.1

9:30

شکلی

سایرس تهران

تهران

سالن بسکتبال شهید حیدرنیا

11:00

امید

مانیزان کرمانشاه

دوشنبه 95.12.2

9:30

سایرس تهران

امید

11:00

مانیزان کرمانشاه

شکلی

سه شنبه 95.12.3

9:30

شکلی

امید

11:00

سایرس تهران

مانیزان کرمانشاه

گروه ب :

تیم ها : 1- پدافند رعد دزفول -2- دانشگاه علم و فرهنگ -3- پاس بندرلنگه -4- کنکو تهران

میزبان : پاس بندرلنگه

ورود : بعدازظهر روز سه شنبه 95.12.3                خروج : بعدازظهر روز جمعه 95.12.6

روز و تاریخ

ساعت مسابقه

تیم "روشن"

تیم "تیره"

محل مسابقه

چهارشنبه 95.12.4

16:00

پدافند رعد دزفول

کنکو تهران

بندرلنگه

17:30

پاس بندرلنگه

دانشگاه علم و فرهنگ

پنجشنبه 95.12.5

16:00

دانشگاه علم و فرهنگ

کنکو تهران

17:30

پدافند رعد دزفول

پاس بندرلنگه

جمعه 95.12.6

16:00

دانشگاه علم و فرهنگ

پدافند رعد دزفول

17:30

کنکو تهران

پاس بندرلنگه