رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


لیگ برتر 91-90
برنامه مسابقات لوله آ.اس شیراز

هفته تاریخ زمان  نتیجه  داور  
1 ۲۸ مهر ۹۰ 15:00 دانشگاه آزاد تهران 75 - 46 لوله آ.اس شیراز باخت
2 ۰۴ آبان ۹۰ 16:00 لوله آ.اس شیراز 59 - 79 ذوب آهن اصفهان باخت
3 ۱۲ آبان ۹۰ 16:00 صنایع پتروشیمی ماهشهر 49 - 45 لوله آ.اس شیراز باخت
4 ۱۹ آبان ۹۰ 16:00 لوله آ.اس شیراز 71 - 85 مهرام تهران باخت
5 ۲۳ آبان ۹۰ 16:00 لوله آ.اس شیراز 58 - 57 شرکت ملی حفاری برد
6 ۲۶ آبان ۹۰ 16:00 جهش ترابری قم 68 - 77 لوله آ.اس شیراز برد
7 ۳۰ آبان ۹۰ 16:00 لوله آ.اس شیراز 65 - 72 پتروشیمی بندرامام باخت
8 ۰۳ آذر ۹۰ 16:00 فولاد ماهان سپاهان 79 - 73 لوله آ.اس شیراز باخت
9 ۰۷ آذر ۹۰ 16:00 لوله آ.اس شیراز 74 - 64 همياری زنجان برد
10 ۱۰ آذر ۹۰ 16:00 پویا تهران 76 - 69 لوله آ.اس شیراز باخت
11 ۱۸ آذر ۹۰ 16:00 لوله آ.اس شیراز 72 - 44 شهرداری گرگان برد
12 ۲۸ آذر ۹۰ 16:00 لوله آ.اس شیراز 69 - 81 دانشگاه آزاد تهران باخت
13 ۰۱ دی ۹۰ 16:00 ذوب آهن اصفهان 67 - 63 لوله آ.اس شیراز باخت
14 ۰۸ دی ۹۰ 16:00 لوله آ.اس شیراز 61 - 65 صنایع پتروشیمی ماهشهر باخت
15 ۱۲ دی ۹۰ 15:00 مهرام تهران 101 - 74 لوله آ.اس شیراز باخت
16 ۱۵ دی ۹۰ 16:00 شرکت ملی حفاری 63 - 60 لوله آ.اس شیراز باخت
17 ۲۲ دی ۹۰ 16:00 لوله آ.اس شیراز 83 - 82 جهش ترابری قم برد
18 ۲۹ دی ۹۰ 16:00 پتروشیمی بندرامام 72 - 60 لوله آ.اس شیراز باخت
19 ۰۶ بهمن ۹۰ 16:00 لوله آ.اس شیراز 61 - 64 فولاد ماهان سپاهان باخت
20 ۱۳ بهمن ۹۰ 16:00 همياری زنجان 67 - 66 لوله آ.اس شیراز باخت
21 ۲۰ بهمن ۹۰ 16:00 لوله آ.اس شیراز 75 - 69 پویا تهران برد
22 ۲۷ بهمن ۹۰ 16:00 شهرداری گرگان 70 - 46 لوله آ.اس شیراز باخت