رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرددور سوم لیگ برتر 95-96
 لیست بازیکنان - شهرداری اراک [ش اراک]

تصویر تیم [شهرداری اراک]