رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرددور سوم لیگ برتر 95-96
 لیست بازیکنان - شهرداری تبریز [ش تبریز]

تصویر تیم [شهرداری تبریز]