رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فردلیگ برتر 91
برنامه مسابقات همياری زنجان

هفته تاریخ زمان تیم میزبان نتیجه تیم میهمان داور   گزارش بازی
1 ۱۱ آبان ۹۱ 16:00 فولاد ماهان سپاهان 57 - 54 همياری زنجان باخت گزارش بازی
2 ۱۸ آبان ۹۱ 16:00 همياری زنجان 94 - 73 صنایع پتروشیمی ماهشهر برد گزارش بازی
3 ۲۵ آبان ۹۱ 16:00 همياری زنجان 84 - 61 البدر بندر كنگ برد گزارش بازی
4 ۰۲ آذر ۹۱ 17:30 نفت سپاهان 68 - 88 همياری زنجان برد گزارش بازی
5 ۰۹ آذر ۹۱ 16:00 همياری زنجان 69 - 72 پتروشیمی بندرامام باخت گزارش بازی
6 ۱۳ آذر ۹۱ 16:00 مهرام تهران 86 - 80 همياری زنجان باخت گزارش بازی
7 ۲۰ آذر ۹۱ 16:00 همياری زنجان 73 - 61 دانشگاه آزاد تهران برد گزارش بازی
8 ۲۷ آذر ۹۱ 16:00 استقلال زرین قشم 63 - 69 همياری زنجان برد گزارش بازی
9 ۳۰ آذر ۹۱ 16:00 همياری زنجان 76 - 53 شهرداری گرگان برد گزارش بازی
10 ۰۷ دی ۹۱ 16:00 همياری زنجان 54 - 52 فولاد ماهان سپاهان برد گزارش بازی
11 ۱۱ دی ۹۱ 16:00 صنایع پتروشیمی ماهشهر 61 - 60 همياری زنجان باخت گزارش بازی
12 ۱۸ دی ۹۱ 16:00 البدر بندر كنگ 51 - 48 همياری زنجان باخت گزارش بازی
13 ۲۱ دی ۹۱ 15:00 همياری زنجان 70 - 63 نفت سپاهان برد گزارش بازی
14 ۲۵ دی ۹۱ 16:00 پتروشیمی بندرامام 92 - 75 همياری زنجان باخت گزارش بازی
15 ۲۸ دی ۹۱ 16:00 همياری زنجان 20 - 0 مهرام تهران برد گزارش بازی
16 ۰۵ بهمن ۹۱ 17:30 دانشگاه آزاد تهران 66 - 67 همياری زنجان برد گزارش بازی
17 ۰۹ بهمن ۹۱ 15:40 همياری زنجان 67 - 62 استقلال زرین قشم برد گزارش بازی
18 ۱۲ بهمن ۹۱ 15:00 شهرداری گرگان 80 - 73 همياری زنجان باخت گزارش بازی