رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


دور سوم لیگ برتر 95-96
 لیست بازیکنان - شیمیدُر تهران [شیمیدور]

تصویر تیم [شیمیدُر تهران]