رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


لیگ برتر 91-90
برنامه مسابقات پتروشیمی بندرامام

هفته تاریخ زمان  نتیجه  داور  
1 ۲۸ مهر ۹۰ 16:00 پتروشیمی بندرامام 95 - 58 همياری زنجان برد
2 ۰۴ آبان ۹۰ 16:00 پویا تهران 68 - 87 پتروشیمی بندرامام برد
3 ۱۲ آبان ۹۰ 16:00 پتروشیمی بندرامام 78 - 56 شهرداری گرگان برد
4 ۱۸ آبان ۹۰ 15:30 دانشگاه آزاد تهران 79 - 72 پتروشیمی بندرامام باخت
5 ۲۳ آبان ۹۰ 16:00 ذوب آهن اصفهان 69 - 66 پتروشیمی بندرامام باخت
6 ۲۶ آبان ۹۰ 16:00 پتروشیمی بندرامام 62 - 55 صنایع پتروشیمی ماهشهر برد
7 ۳۰ آبان ۹۰ 16:00 لوله آ.اس شیراز 65 - 72 پتروشیمی بندرامام برد
8 ۰۳ آذر ۹۰ 16:00 پتروشیمی بندرامام 77 - 64 شرکت ملی حفاری برد
9 ۰۷ آذر ۹۰ 16:00 جهش ترابری قم 83 - 81 پتروشیمی بندرامام باخت
10 ۱۰ آذر ۹۰ 16:00 پتروشیمی بندرامام 70 - 92 مهرام تهران باخت
11 ۱۸ آذر ۹۰ 16:00 پتروشیمی بندرامام 70 - 71 فولاد ماهان سپاهان باخت
12 ۲۸ آذر ۹۰ 16:00 همياری زنجان 73 - 74 پتروشیمی بندرامام برد
13 ۰۱ دی ۹۰ 16:00 پتروشیمی بندرامام 72 - 39 پویا تهران برد
14 ۰۸ دی ۹۰ 16:00 شهرداری گرگان 55 - 58 پتروشیمی بندرامام برد
15 ۱۲ دی ۹۰ 16:00 پتروشیمی بندرامام 80 - 59 دانشگاه آزاد تهران برد
16 ۱۵ دی ۹۰ 17:00 پتروشیمی بندرامام 76 - 70 ذوب آهن اصفهان برد
17 ۲۲ دی ۹۰ 16:00 صنایع پتروشیمی ماهشهر 55 - 71 پتروشیمی بندرامام برد
18 ۲۹ دی ۹۰ 16:00 پتروشیمی بندرامام 72 - 60 لوله آ.اس شیراز برد
19 ۰۶ بهمن ۹۰ 16:00 شرکت ملی حفاری 59 - 71 پتروشیمی بندرامام برد
20 ۱۳ بهمن ۹۰ 16:00 پتروشیمی بندرامام 88 - 52 جهش ترابری قم برد
21 ۱۹ اسفند ۹۰ 20:00 مهرام تهران 92 - 83 پتروشیمی بندرامام باخت
22 ۲۷ بهمن ۹۰ 16:00 فولاد ماهان سپاهان 95 - 84 پتروشیمی بندرامام باخت