رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


لیگ برتر 91-90
برنامه مسابقات شرکت ملی حفاری

هفته تاریخ زمان  نتیجه  داور  
1 ۲۸ مهر ۹۰ 16:00 شرکت ملی حفاری 80 - 58 شهرداری گرگان برد
2 ۰۴ آبان ۹۰ 16:00 شرکت ملی حفاری 54 - 66 دانشگاه آزاد تهران باخت
3 ۱۱ آبان ۹۰ 15:30 ذوب آهن اصفهان 77 - 61 شرکت ملی حفاری باخت
4 ۱۹ آبان ۹۰ 16:00 شرکت ملی حفاری 70 - 64 صنایع پتروشیمی ماهشهر برد
5 ۲۳ آبان ۹۰ 16:00 لوله آ.اس شیراز 58 - 57 شرکت ملی حفاری باخت
6 ۲۶ آبان ۹۰ 17:00 مهرام تهران 80 - 67 شرکت ملی حفاری باخت
7 ۳۰ آبان ۹۰ 16:00 شرکت ملی حفاری 102 - 99
(وقت اضافه)
جهش ترابری قم برد
8 ۰۳ آذر ۹۰ 16:00 پتروشیمی بندرامام 77 - 64 شرکت ملی حفاری باخت
9 ۰۷ آذر ۹۰ 16:00 شرکت ملی حفاری 70 - 81 فولاد ماهان سپاهان باخت
10 ۱۰ آذر ۹۰ 16:00 همياری زنجان 60 - 76 شرکت ملی حفاری برد
11 ۱۸ آذر ۹۰ 16:00 شرکت ملی حفاری 72 - 62 پویا تهران برد
12 ۲۸ آذر ۹۰ 16:00 شهرداری گرگان 75 - 62 شرکت ملی حفاری باخت
13 ۰۱ دی ۹۰ 16:00 دانشگاه آزاد تهران 72 - 61 شرکت ملی حفاری باخت
14 ۰۸ دی ۹۰ 16:00 شرکت ملی حفاری 61 - 68 ذوب آهن اصفهان باخت
15 ۱۲ دی ۹۰ 16:00 صنایع پتروشیمی ماهشهر 71 - 60 شرکت ملی حفاری باخت
16 ۱۵ دی ۹۰ 16:00 شرکت ملی حفاری 63 - 60 لوله آ.اس شیراز برد
17 ۲۲ دی ۹۰ 16:00 شرکت ملی حفاری 77 - 94 مهرام تهران باخت
18 ۲۹ دی ۹۰ 16:00 جهش ترابری قم 58 - 75 شرکت ملی حفاری برد
19 ۰۶ بهمن ۹۰ 16:00 شرکت ملی حفاری 59 - 71 پتروشیمی بندرامام باخت
20 ۱۳ بهمن ۹۰ 16:00 فولاد ماهان سپاهان 73 - 53 شرکت ملی حفاری باخت
21 ۲۰ بهمن ۹۰ 16:00 شرکت ملی حفاری 75 - 71 همياری زنجان برد
22 ۲۴ بهمن ۹۰ 15:30 پویا تهران 67 - 56 شرکت ملی حفاری باخت