آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد

کمیته مربیان

برگزاری کلاس مربیگری درجه 3 در شهرستان سیرجان

 

یک دوره کلاس مربیگری درجه 3 بسکتبال ویژه آقایان در شهرستان سیرجان برگزار می گردد.

Coach Class

ادامه مطلب...

برگزاری کلاس مربیگری درجه 3 در شهرستان قائن

 

یک دوره کلاس مربیگری درجه 3 بسکتبال ویژه آقایان در شهرستان قائن برگزار می گردد.

Coach Class

ادامه مطلب...

برگزاری کلاس مربیگری درجه 3 در دامغان

 

یک دوره کلاس مربیگری درجه 3 بسکتبال ویژه آقایان در شهر دامغان برگزار می گردد.

Coach Class

ادامه مطلب...

برگزاری کلاس مربیگری درجه 3 در دزفول

 

یک دوره کلاس مربیگری درجه 3 بسکتبال ویژه آقایان در دزفول برگزار می گردد.

Coach Class

ادامه مطلب...

برگزاری کلاس مربیگری درجه یک در مشهد مقدس

 

فدراسیون بسکتبال یک دوره کلاس مربیگری درجه یک بسکتبال ویژه آقایان در مشهد مقدس برگزار می نماید.

Coach Class

ادامه مطلب...

برگزاری کلاس مربیگری درجه 3 در رشت

 

یک دوره کلاس مربیگری درجه 3 بسکتبال ویژه آقایان در شهر رشت برگزار می گردد.

Coach Class

ادامه مطلب...

برگزاری کلاس مربیگری درجه 3 در شهر کرج

 

یک دوره کلاس مربیگری درجه 3 بسکتبال ویژه آقایان در کرج برگزار می گردد.

Coach Class

ادامه مطلب...

برگزاری کلاس مربیگری درجه 2 در شهر رشت

 

فدراسیون بسکتبال یک دوره کلاس مربیگری درجه دو بسکتبال ویژه آقایان در رشت برگزار می نماید.

Coach Class

ادامه مطلب...