برگزاری مرحله دوم مسابقات قهرماني كشور نوجوانان (گروه B)

شنبه, ۲۱ مرداد ۱۳۹۶

iribfnews League

 

 برگزاری مرحله دوم مسابقات قهرماني كشور نوجوانان (گروه B)

مرحله دوم مسابقات قهرماني كشور نوجوانان (گروه b)به ميزبانی استانهای آذربایجان غربی و هرمزگان برگزار مي گردد.به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال این مرحله از مسابقات بعدازظهر روزیکشنبه96/6/5 با حضور تیم های (گروه B1 :گیلان-خراسان رضوی-کردستان-خوزستان به میزبانی: گیلان-رشت وگروه B2 : توابع تهران-گلستان-کرمانشاه-فارس به میزبانی : تهران آغاز می شودوتا بعد ازظهر روزچهارشنبه 96/6/8ادامه خواهد داشت.

دوشنبه 6/6/96
ساعت 16:00 کردستان-خراسان رضوی 
ساعت 17:30 گیلان-خوزستان
ساعت 16:00 کرمانشاه-گلستان
ساعت 17:30 توابع تهران-فارس

سه شنبه 7/6/96
ساعت 16:00 خراسان رضوی-خوزستان 
ساعت 17:30 کردستان-گیلان
ساعت 16:00 گلستان-فارس
ساعت 17:30 کرمانشاه-توابع تهران

چهارشنبه 96/6/8

گروه B1 : 
ساعت 9:30صبحخوزستان-کردستان 
ساعت 11:00صبح گیلان-خراسان رضوی
گروه B2 : 
ساعت 9:30صبح فارس-کرمانشاه
ساعت 11:00صبح توابع تهران-گلستان