سمینار داوران فدراسیون بسکتبال ؛

دوشنبه, ۱۰ مهر ۱۳۹۶

 

1233کمیته داوران فدراسیون بسکتبال برگزار میکند.

 

فدراسیون بسکتبال در نظر دارد روز شنبه پانزدهم مهرماه سمینار داوران بسکتبال کشور را در سالن بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار نماید.

داوران دعوت شده ساعت 9صبح روز شنبه پانزدهم مهر ماه در محل سمینار حضور بهم رسانند

شایان ذکر است داورانی که به دلیل دوری مسافت مایل به استفاده از خوابگاه سالن بسکتبال آزادی درشب قبل سمینار میباشندحداکثر تا 12مهرماه فرصت دارند به کمیته داوران فدراسیون بسکتبال اعلام نمایند


 به همراه داشتن معرفی نامه از هیئت مربوطه و کارت بیمه ورزشی الزامیست .