رقابتهای مینی بسکتبال مناطق هشتگانه به پایان رسید

شنبه, ۲۵ شهریور ۱۳۹۶

 regien championship_

 

 

مرحله سوم مسابقات مینی بسکتبال قهرمانی کشور مناطق هشتگانه پسران
به میزبانی هرمزگان و اصفهان به مدت سه روز برگزار شد

نتایج روز دوم

✔️اصفهان

تهران 81 فارس 42
اصفهان 83 گلستان 52

✔️هرمزگان
كردستان (٥٧) - مركزي (٦٦)
هرمزگان (٦٩) - خوزستان (٧١)


نتايج روز سوم

✔️استان هرمزگان

كردستان (40) - خوزستان (48)
هرمزگان (68) - مركزي (50)

✔️استان اصفهان

تهران 67-— اصفهان 65
فارس 61 —- گلستان 51