آذربایجان شرقی مقام اول رقابتهای امید دختران را کسب کرد

دوشنبه, ۲۰ شهریور ۱۳۹۶

iribfnews League

 

 مسابقات امید گروه bدختران به میزبانی اصفهان برگزار شد و به قهرمانی آذربایجان شرقی پایان پذیرفت
نتایج این دوره از مسابقات  

آذربایجان شرقی  ۶۴
خراسان رضوی   ۴۹

اصفهان  ۷۴
قزوین   ۲۹

خراسان رضوی   ۶۳
قزوین   ۴۳

اصفهان۴۰
آذربایجان شرقی  ۳۷
اصفهان ۵۵
خراسان رضوی ۶۱

 مقام اول /آذربایجان شرقی
مقام دوم /اصفهان