گزارش تصویری اختتامیه جام بیست و هشتم

يكشنبه, ۱۲ مهر ۱۳۹۴

ddddASHM8154 resize 1

لحظه به لحظه با جام ملتهای آسیا (171)      عکس : اشکان مهریار

ASHM8341 resize 

ddddASHM8154 resize 3

ddddASHM8154 resize 4

ddddASHM8154 resize 5

ddddASHM8154 resize 6

ddddASHM8154 resize 7

ddddASHM8154 resize 8

ddddASHM8154 resize 9

ddddASHM8154 resize 10

ddddASHM8154 resize 11

ddddASHM8154 resize 12

ddddASHM8154 resize 13

ddddASHM8154 resize 14

ddddASHM8154 resize 15

ddddASHM8154 resize 16

ddddASHM8154 resize 17

ddddASHM8154 resize 18

ddddASHM8154 resize 19

ddddASHM8154 resize 20

ddddASHM8154 resize 21

ddddASHM8154 resize 22

ddddASHM8154 resize 23

ddddASHM8154 resize 24

ddddASHM8154 resize 25

ddddASHM8154 resize 26

ddddASHM8154 resize 27

ddddASHM8154 resize 28

ddddASHM8154 resize 29

ddddASHM8154 resize 30

ddddASHM8154 resize 31

ddddASHM8154 resize 32

ddddASHM8154 resize 33