آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد

خراسان رضوی
دکتر اکبر معرفتی

نشانی:
مشهد - بلوار سجاد خیابان حامد شمالی 12- مجموعه ورزشی سجاد - هیئت بسکتبال استان خراسان رضوی
مشهد
خراسان رضوی
913-6836131
ایران

تلفن: 0511-6080282,3
نمابر: 0511-6080282,3
http://www.khorasanrazavibasketball.com

 

 
Captcha plugin for Joomla from Outsource Online