آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد

زنجان
آقای سعید رفیعی

نشانی:
مجموعه ورزشی 15 خرداد-سالن شهید بهشتی
زنجان

تلفن: 0241-5261313
نمابر: 0241-5261313

دبیر هیئت: رئیس کمیته مربیان : غلامرضا شجاعی