آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد

سمنان
آقای مهندس حمید گرامیان

نشانی:
میدان معلم، بلوار بسیج، سالن ورزشی غدیر
سمنان

تلفن: 0231-3350330
نمابر: 0231-4442735

دبیر هیئت: رئیس کمیته مربیان : بهروز موذن