آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد

كردستان
آقای مهندس كیانوش سلطان پور

نشانی:
خیابان استانداری، سالن آزادی
سنندج
كردستان

تلفن: 0871-2252826
نمابر: 0871-2252826

دبیر هیئت: رئیس کمیته مربیان : سیروس احمدی