آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد

بوشهر
آقای علی رستم جبری

نشانی:
خیابان امام، مجتمع ورزرشی شهید صدوقی

تلفن: 0771-2524718
نمابر: 0771-2524718

دبیر هیئت: رئیس کمیته مربیان : رضا رضازاده